Kontakt

Telefon: 044817266
E-mail: info@kopshtiim.com
Facebook: Lëviz për Kopshtin tim
Adresa: Rruga “Brigada VIII”, Pallati jeshil “Tekno Projekt”, Shk.2, Ap.14, Tiranë.