Regjistrimi në kopsht/Dokumentet që duhen për të ardhurit në Tiranë

Për të gjithë të ardhurit nga qytetet e tjera në Tiranë të cilët dëshirojnë të regjistrojnë fëmijët e tyre në një nga kopshtet publike të Tiranës, duhet të të sjellin këto dokumenta:

  • Një kopje e kontratës së qirasë.
  • Kërkesë me shkrim që do të regjistrosh fëmijën në atë kopsht,
  • Vërtetime pune për të dy prindërit,
  • Vërtetim për Kontributet e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore nga të dy prindërit,
  • Certifikatë personale e fëmijës,
  • Certifikatë familjare,
  • Vërtetim vaksinimi,
  • Vërtetimi i frekuentimit të çerdhes.

Duhet patur parasysh që regjistrimet do të lejohen vetëm sipas vendbanimit, çka do të thotë se prindërit duhet të paraqiten për të regjistruar fëmijën në kopshtet që i përkasin njësisë së tyre të banimit, dhe jo preferencave.

*Ky informacion u sigurua në terren nga stafi i “Lëviz për Kopshtin Tim”. Stafi do të vazhdojë të jetë në terren për të raportuar hap pas hapi të gjithë procesin e rregjistrimeve në kopshte dhe çerdhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *